Start Dialog Debatt En bostad åt alla
27 april 2018 | Socialdemokraterna Varberg

En bostad åt alla

I Varberg är vi långt ifrån målet att alla skall ha en egen bostad. Kötiden för hyresrätter hos Varbergs Bostad ligger i snitt på 8 - 10 år. Både priserna på villor och bostadsrätter och kostnaderna för nybyggnation är idag alldeles för höga i Varberg. Detta gör att det inte finns en fungerande bostadsmarknad och framförallt yngre får svårt att hitta en egen bostad. Alla människor har rätt till en egen bostad till en rimlig kostnad.

I vårt framtidskontrakt med varbergarna slår vi socialdemokrater fast att vi ser rätten till bostad som en grundläggande rättighet och en förutsättning för att man som individ skall kunna utvecklas I ett samhälle. Ingen ska vara hemlös I Varbergs kommun. Framtidskontraktet är det dokument där du hittar våra viktigaste prioriteringar inför nästa mandatperiod.

Bostäder I hela kommunen

Vi Socialdemokrater vill se till att kommunen tar ansvar för att det byggs fler bostäder och framförallt då hyresrätter både i staden och i våra serviceorter. Utbyggnadstakten av nya bostäder måste motsvara behovet. Vi kommer därför att ställa krav på att när det byggs skall delar av byggnationen ske i form av billigare hyresrätter. 

För att kunna styra bostadsbyggnationen utifrån de behov invånarna har är det viktigt att kommunen skapar ett stort eget markinnehav. Vi får då betydligt bättre förutsättningar att styra utvecklingen om var och när nya bostäder byggs och samtidigt hålla nere prisnivån. Vi får också lättare att vid planering av nya bostadsområden ställa krav på blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och villor. 

Vi vill även se till att det finns attraktiv kommunal mark i våra olika tätorter för att det snabbt skall gå att erbjuda en tomt för den som vill bygga sin bostad där. 

Hållbart byggande

Varberg kommer att omvandlas och mycket nytt kommer att byggas både där det idag redan finns tidigare bebyggelse och på ny mark, men det skall också vara tydligt vilka miljöer som behöver behållas för att Varbergs själ skall bevaras. För att säkerställa att det både vid förtätning och övrigt byggande tas stor hänsyn till vår kulturmiljö, är vår uppfattning att kommunen ska anställa en kommunantikvarie.

Kommunen måste ta fram tydliga underlag för var det kan byggas och för vilka byggnader och miljöer som skall bevaras. Kommunen måste ha bra underlag för var och hur förtätning och utveckling kan ske på ett hållbart sätt.

Det är viktigt att de nya bostadsområden och kvarter som planeras och byggs på ett hållbart sätt, både utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. En integrerad stad med mångfald där alla får lov att bo är en förutsättning för ett gott och hållbart samhälle. Idag rivs fler och fler billiga hyresrätter för att ge plats åt dyra bostadsrätter vilket motverkar mångfald. Vi vill att fler äldre hyresrätter bevaras parallellt med att nya bostäder byggs.

Vi kommer arbeta för att

 • Ingen person skall vara hemlös i Varbergs kommun
 • Bostadsköerna succesivt skall bli kortare. Den långsiktiga målsättningen är att alla som vill eller har ett behov av en bostad skall erbjudas en inom sex månader.
 • Byggnationen av hyresrätter skall öka.
 • Kommunen ställer krav på att det byggs hyresrätter med rimliga hyror. 
 • Det skall byggas fler hyreslägenheter i alla i våra serviceorter.
 • Kommunen skall ha byggbara tomter att erbjuda i alla tätorter.
 • Det blir fler dubbla markanvisningar i kommunen.
 • Kommunens tomtinnehav för bostäder skall ökas och utvecklas långsiktigt.
 • Studentbostäder skall finnas efter behov.
 • Utveckla både nya och äldre bostadsområden mot ett mer integrerat och blandat bostadsbestånd.
 • Bevara billigare bostäder som fler grupper har ekonomi att hyra.
 • Kommunen utvecklar trygga och funktionella boenden för äldre.
 • Det blir så stor andel hyresrätter som är möjligt i Västerport. 
 • Det blir många attraktiva allmänna ytor i Västerport.
 • Kommunen anställer en kommunantikvarie
 • Bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Varbergs kommun.
 • Kommunen tar fram underlag för var vi kan bygga och för vilka byggnader/miljöer som skall bevaras. 
 • Kommunen blir bättre på att ge skyddsvärda miljöer ett starkare bevarandeskydd.

 

Läs mer om vårt framtidskontrakt

Framtidskontraktet är vårt löfte till varbergarna. Där slår vi fast vilka frågor vi kommer att driva den kommande mandatperioden.  Berätta gärna för oss vad du tycker.

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer