Start Dialog Debatt Ett Varberg som underlättar för företagande
21 maj 2018 | Socialdemokraterna Varberg

Ett Varberg som underlättar för företagande

Under lång tid har vi Socialdemokrater arbetat för att kommunen skall ha ett stort markinnehav som en del av en strategi för att långsiktigt säkra att företag och verksamheter kan etableras och utvecklas.

I vårt framtidskontrakt med Varbergarna är vi tydliga med att även om arbetet startat så måste takten öka för att säkerställa de behov vi långsiktigt ser och hålla priserna på rimliga nivåer som gör oss konkurrenskraftiga gentemot andra kommuner.

Det ska vara enkelt att starta och driva företag

Vi menar att enskilda företag har ett eget ansvar att sätta sig in i och följa de regler som finns, men de skall samtidigt få stöd att hitta rätt och att göra rätt. Kommunens service och bemötande till företagen, både stora och små, skall vara effektivt, smidigt och professionellt. Att utveckla kommunens lotsfunktion är en viktig del i detta.

Det småföretagarna själva efterfrågar är minskat administrativt arbete och regelförenklingar. Vi vill se över hur kommunen kan bidra till att minska denna börda och göra det enklare att starta och driva småföretag. 

Justa villkor och sund konkurrens

Vi vill att kommunen i större omfattning ger mindre företag möjlighet att lämna anbud i samband med upphandlingar. Vi vill också se över reglerna när det gäller sociala, ekologiska och etiska krav i upphandlingar. Varbergs kommuns upphandlingar ska stå upp för justa villkor på arbetsmarknaden. Detta handlar inte minst om att alla företag skall ha samma spelregler. Då gäller det att kommunen så långt möjligt ställer krav på kollektivavtal eller motsvarande och att detta följs upp.

Hållbart näringsliv

Kreativa och kulturella näringar har stor betydelse för regioners utveckling och svensk välfärd och vi vill underlätta och verka för att dessa näringar ska fortsätta etablera sig i Varberg.

Ett alternativt sätt att starta nya företag är att göra detta i kooperativ form eller genom så kallade sociala företag. Skillnaden i dessa företagsformer är att dessa styrs mer demokratiskt, utvecklas ofta med utgångspunkt från i första hand andra intressen än ekonomisk vinst och kan ge personer som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden nya möjligheter. Vi vill att kommunen hittar sätt att underlätta för sociala och kooperativa företag att starta.

Vi kommer arbeta för att

  • Ta fram kommunalägd industri- och verksamhetsmark med målet att behovet skall vara täckt för 20 år framåt.
  • Göra det möjligt för mindre företag att lämna anbud vid kommunens upphandlingar.
  • Kommunen blir bättre på att ställa sociala, ekologiska och etiska krav vid upphandling.
  • Kommunens upphandlingar skall garantera justa villkor i alla led på arbetsmarknaden
  • Stödja en utveckling av företagandet i hela kommunen.
  • Skapa förutsättningar för att fler kreativa och kulturella näringar skall etableras och utvecklas i kommunen.
  • Utveckla företagslotsen i kommunen.
  • Se över regelförenklingar och minskad administrativ börda för små företag.
  • Kommunen hittar sätt att underlätta start av sociala och kooperativa företag.

 

Läs mer om vårt framtidskontrakt

Framtidskontraktet är vårt löfte till varbergarna. Där slår vi fast vilka frågor vi kommer att driva den kommande mandatperioden. Berätta gärna för oss vad du tycker

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer