Start Dialog Debatt Miljöpolitik och hållbar samhällsplanering
3 maj 2018 | Socialdemokraterna Varberg

Miljöpolitik och hållbar samhällsplanering

Varberg är en attraktiv kommun att bo och vistas i vilket innebär en mycket hög befolkningstillväxt och stora behov av att snabbt få fram nya bostäder, infrastruktur och verksamheter. Det är viktigt att kommunen är väl förberedd för att se till att utvecklingen sker hållbart och med hänsyn till miljö och kulturhistoria. Det förutsätter en god framförhållning. 

I vårt framtidskontrakt slår vi fast vad vi socialdemokrater vill jobba med under nästa mandatperiod. Läs mer om vårt framtidskontrakt.

Hållbart byggande

Vi vill att byggandet i vår kommun har så låg miljöpåverkan som möjligt ur ett livscykelperspektiv. Ett sätt för att uppnå detta är att vi sätter upp tydligare miljökrav redan vid markanvisning och upphandling. Vi vill också se en utveckling där förtätningen av vår stad sker på ett hållbart sätt. Detta kan till exempel ske genom att hitta nya kreativa lösningar att bygga nytt bredvid gammalt och riva med varsamhet. På så sätt skapar vi en socialt hållbar stad.

I de fall rivning ändå sker bör det ställas högre krav på fastighetsägare att byggnadsmaterial tas om hand för återanvändning i ny byggnation. Detta material kan med fördel tas om hand av den nya kretsloppspark som planeras alternativt att entreprenören som river säljer det vidare.

Att omges av grönska är viktigt för oss människor och vi vill värna och utveckla kommunens rekreationsområden och stadens parker. Vi vill verka för en utveckling av kollektiva stadsodlingar, vertikala trädgårdar och sedumtak både i nya och gamla bostadsområden.

Rent vatten

En annan viktig fråga som blir allt mer aktuell, inte minst beroende på den snabba klimatförändringen, är att säkerställa vår dricksvattenkvalitet. Vi måste skydda våra vattentäkter från försurning och utsläpp. Vi måste också som kommun ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan och våra fossila utsläpp och vi måste tydligt och klart arbetar för en ökad biologisk mångfald genom att bland annat värdefull natur och marina områden. 

Hållbart resande

Trafiken är en stor miljöbov och vi vill se en utveckling mot fler gågator i innerstaden och bra parkeringsmöjligheter i närområdet som minskar rundkörningen. Kommunen måste ge förutsättningar för att klara en omställning mot fler miljöbilar och i synnerhet mot elbilar. Vi vill också att kommunen ser äver möjligheten att erbjuda enkel och fri cykelutåning på strategiska platser i staden. 

Vi kommer arbeta för att

  • Kommunen i samband med den snabba bostadsutveckling som sker ger förutsättningar att ta stor hänsyn till våra kulturhistoriskt viktiga platser och miljöer, till våra stränder, vår landsbygd och vår natur.
  • Kommunen är väl förberedd för att se till att utvecklingen sker hållbart och med stor hänsyn till miljön
  • En utveckling av kollektiva stadsodlingar, vertikala trädgårdar och sedumtak både i nya och gamla bostadsområden
  • Värna och utveckla kommunens rekreationsområden och stadens parker.
  • Förbättra städningen av våra stränder och vår bebyggda miljö.
  • Skapa fler gågator i centrum.
  • Se över möjligheten att erbjuda enkel och fri cykelutlåning på strategiska platser i staden.
  • Öka tillgängligheten av miljövänliga tankstationer som t.ex. laddstolpar
  • Stödja utveckling av elbilspool i Varberg
  • Den planerade kretsloppsparken får möjlighet att sälja omhändertaget byggmaterial från rivningar antingen i egen försorg eller genom samarbete med frivilligorganisationer. 

Läs mer om vårt framtidskontrakt

Framtidskontraktet är vårt löfte till varbergarna. Där slår vi fast vilka frågor vi kommer att driva den kommande mandatperioden. Berätta gärna för oss vad du tycker

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer