Start Vår politik Vård & omsorg

En välfärd som går att lita på

Ett varmt och bra omhändertagande är viktigt när man behöver stöd och hjälp i det dagliga livet. Vården och omsorgen i framtiden ska bygga på att möta behoven tidigt med rätt kompetens och lyhördhet för invånarens önskemål. Detta kräver en prestigelös samverkan med mellan kommun, region eller privat utförare.

Möta behoven tidigt

Tidiga insatser inom BVC, förskola, grundskola, kulturskola mm kommer förebygga den psykiska ohälsan hos barn och unga i Varberg. Den psykiska ohälsan är ett ökande samhällsproblem där allt fler grupper påverkas. Tas inte detta på allvar så kommer konsekvenserna bli stora långt upp i åldrarna och påverka hela samhället.

Mer tid ger ökad kvalitet

Ska vården och omsorgen hålla en hög kvalitet så krävs det en stabil bemanning av kompetent personal som ges förutsättningar för att låta patienter/brukare få en trygg och patientsäker vård och omsorg. Det förutsätter både mer tid och ökad bemanning inom äldreomsorgen samt löpande kompetensutveckling. Det måste också ges möjlighet till delaktighet och inflytande över sin egen arbetsmiljö och arbetssituation.

Anhöriga tar idag ett stort ansvar för nära och kära både i hemmet och i vården. Ett ökat stöd för anhöriga är absolut nödvändigt.

Framtida utmaningar

I takt med att vi blir äldre och lever längre så kräver det nya sätt att lösa utmaningarna på. Nya tekniska lösningar har under en tid och i ökande takt tagit plats inom både vård och omsorg. Det är viktigt att se de möjligheter som öppnas med dessa lösningar och samtidigt ha respekt för den oro som finns över hur detta kommer påverka både invånare, brukare, patient och personal i framtiden.

Vi vill

Trygg omsorg i Varberg

 • Utveckla och höja kvaliteten och säkerställa att kvalitetskraven i äldreomsorgen följs genom att öka bemanningen.
 • Öka kontinuiteten när det gäller mötet mellan personalen och den äldre/funktionsnedsatta. 
 • Äldre med behov skall erbjudas ett boende med tillgång till personal, utifrån den äldres behov.
 • Personer som behöver korttidsboende skall få detta i eget rum. 
 • Personer med funktionsnedsättning enligt LSS skall erbjudas boende som kan ge trygghet. 
 • Säkerställa att yngre dementa får ett boende som är anpassat efter deras behov.
 • Funktionsnedsatta får en god vård och omsorg, av personal som har kompetens att ge sådan hjälp.
 • Förbättra stödet till våra anhörigvårdare i kommunen. 

Trygg vård i hela Halland

 • Utveckla och stärka den nära vården (vårdvalet)
 • Verka för ökad psykisk hälsa
 • Riktade insatser mot den psykiska ohälsan
 • Kontinuitet och kvalitet för patienter med kroniska sjukdomar
 • Stärkta ungdomsmottagningar
 • Ökat anhörigstöd inom samtliga vårdområden
 • Prioritera den digitala utvecklingen.  
 • Tidiga insatser för rehabilitering

Hur vill du göra Varberg tryggare?

Läs gärna mer om våra framtidskontrakt för Varberg och Halland. För att skapa ett tryggare Varberg, Halland och Sverige behövs fler goda idéer. Var med och bidra du också. Dela med dig av dina tankar.

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer